Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AGIN BV.

Download hier onze Algemene voorwaarden of lees onderstaand;

Artikel 1                Algemeen

1. B.V. Agin (hierna te noemen: “Agin”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam aan de Ludolf de Jonghstraat 13-19 en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 24121452.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Agin en de klant tot stand komt.

3. De algemene voorwaarden worden via de website www.bvagin.nl ter beschikking gesteld voor een ieder, alsook zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd en liggen zij ter inzage bij zowel de Rechtbank Rotterdam en de Kamer van Koophandel. Tevens verwijst Agin via haar correspondentie, offertes, opdrachtbevestigingen, e.d., naar haar voorwaarden opdat de klant hier duidelijk mee in kennis is gesteld. Dit valt dan ook niet te betwisten en door accordering van de opdracht van de klant richting Agin stemt de klant nadrukkelijk in met de algemene voorwaarden.

4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

5. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel  2               De opdracht

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand na schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding van de opdracht door Agin.

Artikel 3                Betaling

1. Op alle facturen van Agin richting de klant is een betaaltermijn van toepassing van 30 dagen. Al hetgeen de klant aan Agin verschuldigd is, zal uiterlijk op de vervaldata – zonder opschorting, korting, aftrek, of verrekening met enige vordering dan ook welke de klant op de Agin heeft of meent te hebben – geschieden door contante betaling, pin betaling of te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Agin met nummer NL62RABO0141550651 ten name van B.V. Agin. De betalingwijze moet door Agin voor of bij tot stand koming van de overeenkomst geaccordeerd zijn.

2. Telkens indien een uit hoofde van de aan Agin verstrekte opdracht/door Agin geleverd product of een uit hoofde van de aan Agin verstrekte dienst niet prompt op de vervaldag is voldaan is de klant de wettelijke (particuliere dan wel zakelijke) (handels)rente verschuldigd conform artikel 6:119(a) BW, berekend over het aan Agin verschuldigde openstaande (totaal)bedrag. De klant is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde (betalings)termijn en/of het niet nakomen van de tegenprestatie in welke vorm dan ook door de klant.

3. Tevens zullen indien een uit hoofde van de aan Agin verstrekte opdracht/door Agin geleverd product of een uit hoofde van de aan Agin verstrekte dienst niet prompt op de vervaldag is voldaan, naast de wettelijke (handels)rente, de kosten zowel binnen als buiten rechte zullen op de klant worden verhaald.

4. De buitengerechtelijke kosten worden op voorhand gefixeerd op 15% van het verschuldigde totaalbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief btw, onverminderd de aanspraken van Agin op de vergoeding van eventuele aanvullende schade.

5. Voor zover de klant zijn verplichtingen jegens Agin niet nakomt, dan heeft Agin het recht alle zaken die zij onder zich heeft van de klant onder zich te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door de klant aan Agin verschuldigde, vermeerderd met rente en kosten.

6. Naast de hoofdsom, de wettelijke (handels)rente en de kosten zowel binnen als buiten rechte, zullen de stallingskosten op de klant worden verhaald. Deze stallingskosten bedragen € 12,00 per dag, vanaf de vervaldata van de factuur, dan wel facturen, tot aan de dag der algehele voldoening van de hoofdsom, rente, kosten, alsmede de stallingskosten.

Artikel 4                Garantie

1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen verleent Agin, onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent, een garantie op de inbouw van LPG-installaties onder de volgende voorwaarden:

  • VIALLE INSTALLATIES: de garantie bedraagt 2 jaar of zoveel korter als na installatie van het systeem met het voertuig 100.000 km is gereden;
  • EUROGAS INSTALLATIES: de garantie bedraagt 2 jaar of zoveel korter als na installatie van het systeem met het voertuig 150.000 km is gereden;
  • BRC BASIC INSTALLATIES: de garantie bedraagt 3 jaar of zoveel korter als na installatie van het systeem met het voertuig 100.000 km is gereden;
  • BRC PREMIUM INSTALLATIES: de garantie bedraagt 5 jaar na installatie van het systeem.

2. Van de garantie zijn uitgesloten:

  • Defecten aan cilinderkoppen en-kleppen;
  • Defecten die te wijten zijn door nalatigheid, ondeskundig gebruik, onjuiste montage, van buiten komende oorzaken, slijtage of een onjuiste afstelling;
  • Half ingebouwde LPG-pakketten. Er wordt slechts een garantie verstrekt op compleet door Agin ingebouwde en geleverde LPG-pakketten.

3. Garantiewerkzaamheden worden vanuit de werkplaats van Agin uitgevoerd. Eventuele vervoerskosten zijn voor rekening van de klant.

4. Kosten die gemaakt zijn door het buiten gebruik zijn van het voertuig zoals: sleepkosten, kosten voor het gebruik van een huurauto, kosten voor brand- en koelstofvullingen, kosten vanwege motorschade, alsmede kosten voor afstel- en onderhoudsbeurten vallen niet onder de garantie en komen dus voor rekening van de klant.

5. Een ieder door Agin verstrekte garantie wordt ontbonden indien er werkzaamheden aan de installatie zijn uitgevoerd, dewelke niet door Agin zijn verricht.

6. Om de garantie te waarborgen wordt op iedere factuur het garantienummer vermeld.

7. Agin verleent enkel de garantie wanneer de klant de originele bon, inclusief het garantienummer, overlegt aan Agin.

Artikel 5                 Eigendomsvoorbehoud

1. Agin blijft eigenaar van de door haar aan de klant verkochte zaken/geleverde producten zolang de klant het door hem verschuldigde niet volledig aan Agin heeft voldaan. De klant mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, over te dragen of te belenen, totdat de klant het volledige aan Agin verschuldigde bedrag heeft voldaan.

2. Agin is gerechtigd om in geval de klant in surseance van betaling verkeert, diens faillissement is uitgesproken of de wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken eventueel te herbruiken dan wel over te dragen aan derden.

Artikel 6                 Annuleringen

Afspraken voor het inbouwen en installeren van LPG installaties dienen tenminste 72 uur / 3 dagen te voren schriftelijk te worden afgezegd, bij gebreke daarvan zal een bedrag uit hoofde van administratiekosten ad € 250,00 aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7                 Klachten

1. Indien er sprake is van een naar de mening van de klant ondeugdelijk geleverd product dan wel een ondeugdelijk geleverde dienst dan dient de klant Agin hiervan onverwijld, dan wel binnen 7 dagen, op de hoogte te stellen en Agin in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar de gestelde ondeugdelijkheid en voor zover nodig tot het eventueel benodigde herstel over te gaan.

2. De klant is gehouden het geleverde product en het voertuig te inspecteren op schade en/of eventuele andere ondeugdelijkheden. Indien de klant zichtbare schade waarneemt dient de klant dit direct te melden. Indien de melding voornoemd is uitgebleven wordt er daarmee vanuit gegaan dat er dus geen zichtbare schade aan het voertuig of het geleverde product aanwezig is.

Artikel 8                 Aansprakelijkheid Agin

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Agin beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, doch – voor zover de schade niet door de verzekering wordt gedekt – in ieder geval beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.

Artikel 9                Slotbepalingen

1. Nietigheid of vernietigbaarheid van één der bepalingen, of leden daarvan, in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen, dan wel leden, onverlet.

2. Partijen verplichten zich, in die gevallen als genoemd in lid 1, in te stemmen met een nieuwe bepaling die, naar haar aard, strekking en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepaling overeenkomt.